Nota prawna

Hotel Augusta KG
Fasanenstraße 22
D-10719 Berlin-Charlottenburg
Telefon +49 (0)30 883.50.28
Faks +49 (0)30 882.47.79
E-mail: info@hotel-augusta.de

Właściciel: D. Lippoth

Właściwy organ nadzorczy:
Gewerbeamt Stadt Berlin

Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od towarów i usług:

DE 190785876

Odpowiedzialny za koncepcję, projekt strony internetowej, marketing hotelowy, marketing hotelowy online, optymalizację wyszukiwarek, marketing treści, technologie hotelowe jest HotelNetsolutions.de

Warunki korzystania z & serwisu

Ogólne Warunki Handlowe Hotel Augusta

Proszę podać numer swojej karty kredytowej jako potwierdzenie złożenia rezerwacji. Niniejsze warunki dotyczą realizacji usług zakwaterowania oraz udostępniania pomieszczeń konferencyjnych i bankietowych w celu realizacji imprez w zakresie wszystkich związanych z tym dostaw i usług. Dotyczą one także udostępniania innych pomieszczeń, witryn i powierzchni w ogólnodostępnych strefach związanych z hotelem.

Obowiązują wyłącznie poniższe warunki handlowe. Warunki handlowe gościa (jednolite określenie obejmujące organizatorów / zamawiających / gości itp.) nie stanowią treści umowy, także wówczas, gdy wyraźnie im się nie sprzeciwiono.

1. Stosunek umowny
Rezerwacja pomieszczeń i powierzchni oraz porozumienia dotyczące innych dostaw i usług są wiążące dla obu stron z chwilą potwierdzenia przez hotel lub, jeżeli z przyczyn czasowych jest to już niemożliwe, z chwilą udostępnienia. Rezerwacja pomieszczeń, witryn i powierzchni potwierdza zawarcie stosunku najmu. Podnajem oraz wykorzystanie pokoi hotelowych do innych celów niż mieszkalne wymaga pisemnej zgody hotelu. Jeżeli rezerwacji dokonuje osoba trzecia, wówczas także ona, niezależnie od skutecznego pełnomocnictwa gościa, staje się stroną umowy i razem z gościem ponosi odpowiedzialność cywilną za wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jako dłużnik solidarny.

2. Zameldowanie i wymeldowanie
Zarezerwowane pokoje są dostępne dla gości od godz. 14:00 w dniu przyjazdu oraz do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wyznaczenia pomieszczeń dla gościa dokonuje hotel w
dniu przyjazdu. W tym zakresie przysługuje hotelowi prawo do odstąpienia. W razie planowanego wyjazdu po godz. 11:00 uprasza się gościa o poinformowanie recepcji o tym fakcie najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu.

3. Ceny
Ceny wynikają z cennika obowiązującego w chwili realizacji usługi. Jeżeli przypada ustawowy podatek od towarów i usług, jest on uwzględniony w cenie. Podwyższenie podatku od towarów i usług po zawarciu umowy obciąża gościa. Jeżeli uzgodniono cenę stałą, a okres między zawarciem umowy a realizacją usługi wynosi więcej niż cztery miesiące, wówczas hotel zastrzega sobie prawo do dokonania odpowiedniej zmiany ceny.

4. Warunki płatności
Wszystkie faktury hotelu wynikające z niniejszej umowy są płatne w ciągu 14 dni od daty faktury bez potrąceń. W każdym przypadku hotel może zażądać od gościa zapłaty zaliczki w odpowiedniej wysokości. W razie przekroczenia wymienionego powyżej terminu płatności gość popada w zwłokę w płatności bez konieczności wysłania monitu. Od chwili wystąpienia zwłoki hotel jest uprawniony do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 4% powyżej stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego. Nie narusza to prawa do dochodzenia wyższego odszkodowania za zwłokę. Za monity, które nastąpią po rozpoczęciu okresu zwłoki, w każdym pojedynczym przypadku może zostać naliczona opłata za monit w wysokości 10,00 euro.

5. Odstąpienie od umowy i anulowanie
W razie wystąpienia siły wyższej lub innych przeszkód, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności leżących poza obszarem wpływów hotelu, hotel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku nie przysługują gościowi prawa odszkodowawcze. Anulowanie jest ważne tylko w formie pisemnej. Jeżeli gość nie skorzysta z zamówionego pokoju bez poinformowania o tym z 2-dniowym wyprzedzeniem, wówczas jest on zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny całkowitej, w przypadku rezerwacji obejmujących weekend obowiązują 2 dni przed przyjazdem, niezależnie od przyczyny przeszkody. Anulowanie i zmiana rezerwacji jest bezpłatne jedynie z 2-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku rezerwacji obejmujących weekend wyłącznie na 2 dni przed przyjazdem. W późniejszym terminie do zapłaty przypada 80% kwoty całkowitej. W przypadku rezerwacji w czasie targów i kongresów lub wydarzeń zmiana lub anulowanie rezerwacji jest bezpłatne jedynie na 2 dni przed przyjazdem. W późniejszym terminie nalicza się 80%, a od 1 dnia przed planowanym przyjazdem 100% kwoty całkowitej.

6. Odpowiedzialność cywilna
Hotel stara się o punktualną realizację zleceń budzenia, terminowość i prawidłowość przekazywania informacji oraz terminowe przekazanie przesyłek towarów wszelkiego rodzaju. Znalezione przedmioty są odsyłane jedynie na prośbę, ryzyko i koszt gościa. W innym przypadku po upływie miesięcznego terminu przechowywania przedmioty są przekazywane do lokalnego biura rzeczy znalezionych z naliczeniem odpowiedniej opłaty.

8. Postanowienia ogólne Nieskuteczny ogólny warunek handlowy zostanie niezwłocznie zastąpiony przez strony skuteczną regulacją, która będzie najbliższa nieskutecznemu postanowieniu pod kątem prawnym i ekonomicznym. Odmienne regulacje i porozumienia dodatkowe wymagają formy pisemnej. Dotyczy to także zniesienia niniejszego wymogu zachowania formy pisemnej. Nie istnieją ustne porozumienia dodatkowe. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba hotelu. W obrocie handlowym sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby hotelu. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Zameldować się
Noce
Sprawdzić
Dorośli ludzie
Dzieci